3 lärdomar från webbinariet om insyn och partsinsyn i skolan

Rektor sitter och bläddrar igenom en pappershög.

Nyligen höll vår expert Nina Nilsson Rådeström ett webbinarium som fördjupade sig i insyn och partsinsyn i skolan. Här är tre viktiga lärdomar som vi tar med oss från Ninas föreläsning.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan insyn och partsinsyn

Insyn är den vanliga tillgången till information som rör elever och ges till vårdnadshavare. Det kan vara allt från närvaro till studieresultat.
Partsinsyn är däremot en juridisk rättighet som gäller vid myndighetsutövning, exempelvis disciplinära åtgärder eller beslut om särskilt stöd. Partsinsyn ger vårdnadshavaren en mer omfattande rätt att ta del av material i ett pågående ärende.

Vem som har partsinsyn

  • Eleven själv (om hen är 16 år eller äldre): Elever som är 16 år eller äldre har rätt att själva delta i beslut som rör dem. Detta innebär att de kan ha partsinsyn i ärenden som berör dem direkt.
  • Vårdnadshavare: För elever under 18 år är det vårdnadshavarna som normalt sett har rätt till partsinsyn, eftersom de företräder sina barn i ärenden som rör skolan. Det gäller även om eleven är över 16 år, men i sådana fall kan både eleven och vårdnadshavaren delta tillsammans.
  • Den som ansöker om något: Den som lämnar in en ansökan till skolan, exempelvis för stödåtgärder eller skolskjuts, har partsinsyn i ärendet.
  • Den som beslutet riktas mot: Om skolan vidtar åtgärder som påverkar en elev negativt, såsom disciplinära åtgärder (exempelvis avstängning), har eleven och elevens vårdnadshavare partsinsyn.
    Andra berörda parter i ärendet: I vissa fall kan andra individer som är direkt berörda av ett ärende också ha partsinsyn. Detta kan exempelvis gälla andra elever eller vårdnadshavare som är inblandade i ett kränkningsärende.

När partsinsynen gäller

Partsinsynen gäller så länge ärendet är pågående och upphör när ärendet är avslutat. Detta för att parterna i ärendet ska kunna påverka utgången och kunna bidra med synpunkter eller på annat sätt komplettera beslutsunderlaget medan ärendet pågår. När sedan beslutet är fattat och ärendet är avslutat blir handlingarna i ärendet istället allmänna. Det innebär dock inte att alla har rätt att se allt, utan sekretess kan fortfarande gälla. I så fall är det reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som träder i kraft. En av lyssnarna ställde en fråga på ämnet:

Så under pågående utredning menar du att under utredning av kränkningsanmälan då gäller partsinsynen, men när ärendet är avslutat av huvudmannen så är det en allmän handling?
Nina svarade: Ja, så skulle jag säga, i vart fall om utredningen förväntas leda till att exempelvis disciplinära åtgärder övervägs, det måste vara tal om någon form av myndighetsutövning. Men även handlingarna i utredningen blir allmänna handlingar när det är avslutad - men sekretess kan gälla. Handlingarna är inte offentliga, utan sekretessbestämmelser (främst 23 kap i OSL) kan gälla.

Hela webbinariet "Så fungerar insyn och offentlighet i skolan" går att se i efterhand på vår webbplats.

Relaterade inlägg