Vad räknas som kränkande behandling?

flicka på skolgård som håller händerna framför ögonen, tre elever står bakom och skrattar

När ett barn utsätts för negativa handlingar i skolan eller förskolan är den korrekta benämningen kränkande behandling. Beroende på situation och barnets ålder kan det ibland vara svårt att bedöma om det rör sig om kränkande behandling eller inte. Lyssna alltid på barnen, deras upplevelse ska alltid tas på allvar.

Bestämmelserna finns i 6 kap i skollagen, vilka beskriver beteenden som kränker ett barns värdighet. SkolL omfattar även kränkningar som har koppling till de grunder som omfattas av diskrimineringslagen.

Några exempel på situationer som räknas som kränkande behandling: 

  • kommentarer om egenskaper eller utseende såsom hårfärg eller vikt
  • fysiska knuffar, slag eller andra hotfulla beteenden
  • psykiska kränkningar såsom utfrysning, manipulation och liknande
  • diskriminering av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

Exempel på kränkande behandling i förskolan

Eftersom små barn inte anses agera med avsikt på samma sätt som ett äldre barn eller vuxna, kan det vara svårt att avgöra om en handling är kränkande.

Skolinspektionen har kommenterat flera fall, och konstaterar i ett av fallen att ett barn som är yngre än tre år inte kan anses kränka ett annat barn när hen till exempel biter, knuffar eller agerar olämpligt mot ett annat barn. Istället anser man att beteendet är kopplat till åldern och är en del av barnets naturliga utveckling.

Även barn i de yngre åldrarna har sällan ord för att beskriva känslan hen upplever av att bli kränkt. Istället behöver personal ta vårdnadshavarnas bedömning på stort allvar. Hur brukar barnet reagera? Är reaktionen i den specifika situationen starkare än vanligt? Om barnet anses vara kränkt, ska även fall med små barn inblandade hanteras som ett fall av kränkande behandling.

Verktyg från anmälan till åtgärd och uppföljning

Kränkande behandling Incident underlättar för er med ett lätthanterligt anmälningsformulär,  utredning, åtgärder och förebyggande av kränkningar i skolan. Verktyget hjälper dig att hålla koll på alla steg i processen – från anmälan till åtgärd och uppföljning.

Video: Se hur Kränkande behandling Incident fungerar.

Är det någon skillnad mellan kommunala och fristående verksamheter när det kommer till kränkande behandling?

Experten svarar:
Nej, när det gäller kränkande behandling har personal, rektor och huvudman samma ansvar att uppmärksamma, anmäla, utreda och förebygga kränkningar. Det finns alltså ingen skillnad mellan kommunala och fristående skolor.

Vem har det yttersta ansvaret för elever som går till och från skolan, när det gäller kränkningar och trakasserier? Samma fråga fast då de barn som åker skolskjuts, vem ansvarar för tryggheten på bussen?

Experten svarar:
Enligt Skolverket ska skolan utreda och förebygga även sådana kränkningar som sker i nära samband med verksamheten, vilket innefattar bland annat barn som åker skolskjuts. Det bör omfatta även de barn som tar sig till skolan på annat sätt och under skolvägen utsätts för kränkningar.

Vad du som arbetar i skolan kan göra:

  • Om ett barn upplever sig kränkt och en anställd på skolan får kännedom om detta måste personalen hantera det som ett fall av kränkande behandling och meddela rektorn. 
  • Var på skolan känner sig eleverna otrygga? Trygghetsvandra och gör insatser där kränkningar har inträffat.
  • Utbilda personalen och diskutera olika scenario med varandra så att gränsen blir tydlig mellan en tillsägning och en kränkning.

Kränkande behandling kan vara komplext och ta form på många olika sätt. Det är därför viktigt att alltid anmäla, utreda och lyssna på barnen. Ett  aktivt och förebyggande arbete med uppdaterade rutiner ger alla barn möjlighet utvecklas i en trygg skolmiljö.

Ladda ner och läs faktabladet Arbeta förebyggande mot kränkande behandling.

Relaterade inlägg