Tre myndigheter brister i arbetet med lönekartläggning

man sitter med ryggen emot med en datorskärm framför sig

Under 2022 gjorde Diskrimineringsombudsmannen (DO) tillsyn av tio myndigheters arbete med lönekartläggning, där de fann brister hos tre av dem. Bland annat saknas kartläggning av alla löneskillnader som krävs enligt lagen, samt analys om de löneskillnader som hittats haft samband med kön. Utifrån detta har DO gjort bedömningen att de tre myndigheterna inte har gjort en lönekartläggning som motsvarar lagkravet. 

Läs också: Årlig lönekartlägging: Så gör du!

Syftet med lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.  

  • Lika arbete
    När arbetstagare utför väldigt lika eller precis samma arbetsuppgifter.
  • Likvärdigt arbete
    Gäller arbetstagare som utifrån bland annat krav, erfarenhet och ansvar, anses bidra med ett lika stort värde.

Vill du fördjupa dig ännu mer om lönekartläggning? I ett faktablad svarar vi på vanliga frågor. 

För att kunna analysera detta kräver det att arbetstagare som utför samma eller lika arbete ska delas in i samma grupp. Enligt DOs granskning har samtliga tre myndigheter gjort felaktiga gruppindelningar, vilket gjort att lönekartläggningen av de löneskillnader som skulle analyseras inte varit komplett. Det har exempelvis konstaterats att det finns oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män där myndigheten inte tagit ställning till om det har samband med kön. 

– En arbetsgivare som konstaterar att det skulle kunna finnas ett samband med kön måste givetvis gå vidare i den analysen. Syftet med lönekartläggningen är ju just att upptäcka och därefter undanröja osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män, säger DO Lars Arrhenius.

Under hösten kommer DO att följa upp myndigheternas lönekartläggningsarbete och kontrollera att de följer lagkraven. 

Ett digitalt verktyg för lönekartläggning kan underlätta arbetet

Den årliga lönekartläggningen kan kännas tungrodd och svår att få till. Men det finns verktyg som kan underlätta ert arbete och göra det både enkelt och säkert! Med vårt verktyg kan ni få en tydlig och ärlig bild av hur er lönestruktur ser ut och få stöd under hela processen. Ni kan också få hjälp med  arbetsvärderingen - verktyget innehåller färdiga värderingar för 100 olika roller. 

Relaterade inlägg