Svårt med rättssäkerhet inom socialtjänsten

Socialtjänsten står för flera allvarliga utmaningar, enligt Socialchefsrapporten som fackförbundet Vision presenterat i veckan. Personer med laglig rätt att få stöd av socialtjänsten riskerar att inte få service och stöd, resurserna räcker helt enkelt inte till. Värst drabbade är områdena barn och unga samt äldreomsorgen. Det svåraste området att rekrytera personal till är äldreomsorgen, visar rapporten.

Siffror som är särskilt anmärkningsvärda:

  • Åtta av tio av de tillfrågade socialcheferna har svårigheter med att rekrytera (77 % idag, jämfört med 30 % år 2020).

  • Nästan en femtedel av cheferna behöver rekrytera personal som saknar kompetens.

  • Hälften (53 %) anger att de har mycket, eller ganska, svårt att ge de insatser individen har rätt till.

  • Sju av tio (71 %) svarar att inom de angivna budgetramarna är svårt att arbeta uppsökande eller förebyggande (jmf med 59 %).

  • Hälften av socialcheferna svarar att det är mycket, eller ganska svårt, att ge den önskade kvaliteten på insatserna.

  • Nio av tio tror att villkoren för personalförsörjningen blir svårare de kommande tre åren.

Äldreomsorgen mest påverkad

De områden som drabbas hårdast är stöd till barn och unga samt äldreomsorgen, särskilt påverkande är det för kommuner med färre än 20 000 invånare. Även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) delar bilden som rapporten visar på. Att sakna kompetens hos personalen kan få allvarliga konsekvenser för människor som är beroende av hjälp från socialtjänsten. Det visar sig även i de anmälningarna enligt lex Sarah, vilka har blivit fler. Äldreomsorgen är det område som det inkommit flest antal anmälningar inom, där särskilt boende (SÄBO) är den största kategorin. Även vård som ges i livets slutskede konstateras har allvarliga brister enligt IVO. 

Svårare för chefer att rekrytera och leda inom socialtjänsten

Den yrkesgrupp som flest socialchefer bedömer är svårast att rekrytera till är socialsekreterare, tätt följt av biståndshandläggare. Personal inom äldreomsorgen är, enligt rapporten, näst svårast att rekrytera och behålla personal intill.

Inom vård- och omsorgsverksamheten är de största yrkesgrupperna undersköterskor och vårdbiträden. En undersökning från fackförbundet Kommunal, som dessa yrken i regel är knutna till, visar att strax under hälften (46 %) av de som arbetar inom äldreomsorgen vill fortsätta jobba kvar inom yrket. Orsakerna är bland annat knappa resurser, svåra arbetsvillkor och bristande stöd från närmaste chef.

Dessutom är resurserna ytterst begränsade. En chef inom äldreomsorgen har i snitt 45 medarbetare under sitt ansvar. Att ha ansvar för många medarbetare försvårar chefernas möjlighet att samordna och leda arbetet samt återkoppla till sin personal. 

Enkla och trygga utbildningar med Kompetensguiden

Med tanke på den resursbrist som finns, och den knappa tiden yrkessamma inom socialtjänsten har till övers, är det extra viktigt att tiden spenderas väl. Gör som Socialförvaltningen på Övertorneå kommun och prova Kompetensguiden.

- För oss innebär Kompetensguiden att vi på ett enkelt, tidsbesparande sätt kan utbilda våra medarbetare och säkerställa att alla medarbetare får samma utbildning. En klar fördel är att det är lätt att ta sig in till utbildningarna, de är korta och lätta att följa upp på verksamhetsnivå, säger äldresamordnare på Socialförvaltningen, Carina Kemppainen.

Relaterade inlägg