Kompetensstyrning säkerställer god service i din kommun

Medarbetarna och deras kompetens är en otroligt viktig resurs i din kommun, eftersom de ser till att kommunen i sin tur ger bra service till invånarna. Det är dock viktigt med rätt kompetens på rätt plats där kompetensstyrning är chefens ansvar.

Chefer har stor nytta av att se över hur kommunen använder strategisk kompetensstyrning och kompetensutveckling som verktyg för att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare, utöver vidareutveckling av tjänster.

Få kommuner har en övergripande kompetensplan

Det finns stor potential för strategisk kompetensstyrning i kommunerna, det är många som inte har en utarbetad övergripande kompetensplan för hela kommunen. 

En kompetensplan finns till för att säkra att den kompetens som behövs finns i kommunen för att kunna leverera god service. Vid genomgång av den kompetens som finns kan det dyka upp oklarheter och förbättringsmöjligheter som ni sedan kan bryta ner i delmål och på varje avdelning om så önskas. 

De stora variationerna inom en kommun gör det nödvändigt med både övergripande kompetensplaner som kan ta hand om behovet av kompetensåtgärder ur ett helhetsperspektiv och delkompetensplaner som tar hand om sektorsspecifika kompetensbehov.

Om en kompetensplan ska få genomslag i kommunens verksamhet behöver den vara ordentligt förankrad och följas upp regelbundet. Genom uppföljning ges en fingervisning om särskild kompetens kan anses vara en kritisk faktor för kommunens verksamhet tillsammans med tillräckliga ekonomiska resurser.

Fyra element för strategisk kompetenshantering

1. Planering: Sätt upp mål, ta reda på vilken kompetens som behövs för att utföra uppgifterna, kartlägg kompetens och skapa en kompetensplan.

2. Implementering: Vad främjar och vad hämmar lärande på en arbetsplats? På vilket sätt ska lärandet genomföras?

3. Utvärdering: Har målen uppnåtts? 

4. Förbättring: Justera det som inte fungerar.

Säkerställ god service i kommunen

Det kan vara lätt att se kompetensutveckling som kostsamt och bortfall i arbetstid för de som går kurser, men det finns bra lösningar som kan implementeras i direkt i er verksamhet.

Kompetensutveckling bör ses som ett mycket användbart verktyg och en investering för kommunen och inte bara som en personalförmån eller något som görs för att möta formella krav för en tjänst. Rätt kompetens säkerställer kommunens kvalitet, effektivt resursutnyttjande och gör ett gott rykte för kommunen att både bo och arbeta i – viktiga delar för att säkerställa god service i kommunen. 

Kompetensguiden finns bland annat e-learningkurser i journalföring, tystnadsplikt, avvikelsehantering, ansvar för distribution av läkemedel, samt självbestämmanderätt. 

Detta kan även användas för att fräscha upp kunskaper hos befintlig personal eller för att informera om lagförändringar på ett säkert sätt. Personalen får ett kursintyg på sin utbildning och du som arbetsgivare får personalens kunskap dokumenterad. Trygg och utbildad personal ger i sin tur trygga och nöjda patienter och brukare.

Relaterade inlägg