Strategier för väpnat våld i skolan

skolbänk i ett klassrum med block, papper, böcker och pennor

Även om sannolikheten är låg för väpnat våld i skolan är det viktigt att öka medvetenheten och kunskapen kring det. Det är såklart svårt att förutse var och när det kan hända därför är det bra att ha inövade strategier om en sådan situation skulle uppstå. 

Det finns inget tillvägagångssätt som garanterar att ingen kommer att skadas. Olika strategier kan passa olika bra beroende på skolans lokaler och elevsammansättning. 

Skolans säkerhetsarbete ska vara en del av den ordinarie verksamheten och följas upp som del i ert systematiska kvalitetsarbete. Som stöd i detta kan ni använda MSBs vägledning för ledning, personal och säkerhetsansvariga. 

Läs också: Är er skola eller förskola förberedd för höjd beredskap? 

Tre strategier: Inrymning, utrymning och instängning

Vid inrymning ska personal, barn och elever stanna inomhus och gömma sig i klassrum och andra utrymmen. Dörrar ska låsas och blockeras under tystnad, belysningen ska släckas och alla ska hålla sig borta från fönster och dörrar. För att detta ska fungera krävs ett förebyggande arbete där ni skapar rutiner för inrymning och ser över lokalerna, så att era rutiner är anpassade just för er situation.  

Vid utrymning ska personal, barn och elever lämna skolan för att söka skydd. Detta kan exempelvis vara den bästa lösningen om byggnaden inte ger ett bra skydd vid inrymning. Ska en utrymning fungera behöver det vara ställt utom rimligt tvivel att gärningspersonen inte kan upptäcka de personer som tar sig ut från byggnaden. 

Om gärningspersonen använder sprängämnen eller om det pågår dödligt våld inne i byggnaden kan också utrymning vara en lämplig strategi. Speciellt för de personer som redan är utomhus eller är på väg mot utgången. Det kan vara bra att ha en återsamlingsplats precis som vid brandövningar. 

Om det väpnade våldet pågår utomhus kan utestängning av gärningspersonen vara ett lämpligt alternativ. Med denna strategi hålls barn, elever och personal inomhus och det är därför viktigt att se till att ingen riskerar att bli utestängd tillsammans med gärningspersonen.

Tips! Ladda ner faktabladet Kris och beredskap i skolmiljö om du vill fördjupa dig mer i ämnet.

Relaterade inlägg