Viktiga saker för dig att hålla koll på under 2024

Nu har vi kommit en bit på året och vi vet lite mer om vad som kan bli aktuellt för 2024. Här kommer en sammanställning av vad vi på Visma Draftit och våra experter tror kommer diskuteras under 2024, och vad du kan behöva tänka på. Vi vet att du som läser ibland jobbar med mer än ett av våra områden, så för att du ska slippa klicka runt finns alla områden samlade i en bloggpost.

Dataskydd:

Artificiell intelligens (AI) fortsätter vara aktuellt, och riskerna med detta kommer inte sluta debatteras under 2024. Europaparlamentet har precis godkänt en AI-förordning. Förordningen förbjuder vissa AI-tillämpningar med hög risk, som exempelvis biometriska kategoriseringssystem och känsloavläsning på arbetsplatsen eller i skolor. Förordningen fastställer även tydliga skyldigheter för andra högrisk AI-system. Mer information om detta hittar du i Europaparlamentets pressmeddelande. Vill du läsa ikapp på vad som hänt så gör du det enklast i blogginlägget "Dataskyddsåret 2023 - Vad hände?".

På Integritetsskyddsmyndighetens (IMY:s) blogg skriver de att myndigheten kommer att utreda fler klagomål under 2024. Detta efter ett vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, vilket gjorde att den som lämnat in klagomål även kan överklaga besluten och bli en part i myndighetens ärenden. Vill du läsa hela inlägget hittar du den på IMY:s blogg. Även där lyfts AI upp. 

Dessutom har IMY blivit ombedda av olika myndigheter och organisationer att de behöver ta fram mer vägledning kring konsekvensbedömningar. Även detta planeras in för 2024. Myndighetens vägledning kommer att underlätta för den som ska följa reglerna, men de kommer även att underlätta för den som ska utöva tillsyn. 

Lön:

Foras övergång från årlig till månatlig rapportering för arbetare har varit något av en snackis i lönevärlden. Senast i mars ska ni för första gången ha rapporterat in månadsvis till Fora. Några nyheter att tänka på är att även arbetare över 65 år ska ingå i rapporteringen, samt att alla arbetare nu ska förses med en uppmärkningskod. Detta pratade Linn om i föreläsningen Aktuellt inom Lön och skatt på Expo Lön.

Övergången till månatlig rapportering innebär att arbetare nu kommer att få sina pensionspremier överförda varje månad, vilket innebär bättre möjligheter till ränta och avkastning under året jämfört med vad de har idag. Förändringen innebär också att det skapas likvärdiga villkor för tjänstemän och arbetare. 

I sommar sker två stora förändringar, som är viktiga att hålla koll på för dig som arbetar med lön. Den första förändringen sker i föräldraförsäkringen. Där dubbleras antalet dubbeldagar. De ökar från nuvarande 30 dagar till 60. Dessutom ska föräldrarna kunna överlåta 45 dagar med föräldrapenning vardera till någon annan som är försäkrad för föräldrapenning, exempelvis en släkting eller vän.

Den andra stora förändringen sker i bokföringslagen, kravet på att bevara räkenskapsmaterial i original slopas den 1 juli. Framöver kommer det att räcka med att spara  papperskvitton digitalt. Hurra, säger många!

År 2024 blir också det år som regeringen enades om att reformera a-kassan. A-kassan ska grundas på inkomst och inte på arbetad tid. För att pröva inkomstvillkoret ska a-kassorna få hämta inkomstuppgifter genom arbetsgivardeklarationerna. Eftersom kravet på arbetad tid försvinner innebär det att arbetsgivarintyg inte längre behöver lämnas av den som har blivit arbetslös. Snart har vi som arbetar med lön gjort vårt sista arbetsgivarintyg, ännu en sak värd att hurra för! Regelverket föreslås att träda i kraft under hösten 2025. Mer information finns i pressmeddelandet från regeringen

HR:

Inom HR tros den bistra ekonomiska verkligheten leda till fortsatta varsel och uppsägningar under året. Avtalsrörelsen är i full gång för 2024 och parterna arbetar intensivt då fem huvudöverenskommelser för kommuner och regioner löper ut under påskhelgen. Fackförbunden har lagt fram cirka 170 yrkanden och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser stora utmaningar i att kunna mötas i förhandlingarna. 

Den reformerade arbetsrätten med förändrad anställningstrygghet och nya omställningsmöjligheter i oktober 2022 (“Nya Las”) gav bland annat ökad möjlighet till tillsvidareanställning hos kundföretag för inhyrda arbetstagare efter 24 månader. I oktober i år har det gått två år och många organisationer arbetar nu med att uttolka avtal och hitta lösningar för sin bemanning.

Förra året var också ett rekordår med antalet dödsolyckor på arbetet. Det har drivit på krav på förändring från många aktörer. Ingen ska behöva dö på sitt arbete! Regeringen för samtal med företrädare för parterna i de branscher som är hårdast drabbade av dödsolyckor för att få bättre kunskap om vad som görs och vad som kan förbättras. Arbetsmiljöverket har fått uppdrag och ökat anslag för att kunna göra fler oanmälda fysiska inspektioner. Myndigheten har även ett uppdrag att kartlägga antalet skyddsombud och ska särskilt analysera vilka faktorer som kan avhålla personer från att bli skyddsombud. Nya center mot arbetslivskriminalitet är inrättade i varje polisregion. Det ska även bli lättare att dela information mellan myndigheter så att arbetsgivare som fuskar och begår brott kan upptäckas tidigare.

Omvärldsläget gör även att arbetet med att klara höjd beredskap och kris kommer fortsätta under 2024 för både offentlig sektor och privata näringslivet. Cybersäkerhet stod på agendan i mars för det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap och den senaste attacken mot TietoEvry visade sårbarheten i systemen för deras kunder. En översyn av beredskapen i arbetslivet har resulterat i betänkandet “Arbetsrätten under krig och krigsfara, SOU 2023:79” som nu är ute på remiss.

Akronymerna CSRD och ESG* kommer bli välbekanta för HR om de inte redan är det. De kommande lagkraven på hållbarhetsredovisning innebär bland annat att en mängd HR-relaterad data ska tas fram. Några exempel är personalomsättning, sjukfrånvaro och könsfördelning. Nyckeltal och policyer behöver ses över och olika ESG-mål implementeras i HR-relaterade processer, såsom exempelvis rekrytering och incitamentsprogram. HR behöver bland annat involvera sig i utvecklandet av ESG-strategi och mäta de sociala resultatindikatorerna om man inte redan gör det, för att vara väl förberedd när man börjar omfattas av lagkraven.
*Corporate Sustainability Reporting Directive och begreppen Environmental, Social samt Governance som rymmer många hållbarhetsfrågor där främst den sociala dimensionen av ESG berör HRs ansvarsområden.

Skola:

I slutet av mars ska Folkhälsomyndigheten presentera tydligare råd om smitta i förskolan. Det ska bland annat bli tydligare vilka rekommendationer som gäller kring hur länge barn ska vara hemma vid olika typer av infektioner. Förhoppningsvis leder det till att smittspridning i förskolan begränsas och förebyggs bättre, så att barn kan delta i verksamheten i större utsträckning än idag, menar äldre- och socialförsäkringsministern i ett pressmeddelande

Arbetsmiljöverket ska granska skolans förebyggande arbete mot hot och våld i juni. Om skolorna inte är så bra på det förebyggande arbetet som Arbetsmiljöverket vill är det en rimlig gissning att det kommer att starta igång grejer på Utbildningsdepartementet. 

I sommar görs också en del ändringar i skollagen. Bland annat den omdiskuterade lagändringen som innebär att elevens val tas bort från läroplanen. Det ska även skrivas in i skollagen vad orden lärobok, läromedel och läroverktyg betyder. 

Utöver detta har Skolverket fått en ny generaldirektör, Joakim Malmström. Vad kommer han att hitta på under 2024?

Social:

Du som arbetar inom socialtjänsten har högst troligt inte missat de nya regelverken kring välfärdsteknik inom äldreomsorg och hemtjänst? Vi har sammanställt det viktigaste du behöver ha koll på i blogginlägget “Lär dig mer om de nya bestämmelserna om välfärdsteknik”. Du kan också titta på inspelningen av webbinariet Nya bestämmelser om välfärdsteknik som vi höll den 6 mars i år.

Under 2025 sker en stor förändring – den nya socialtjänstlagen träder i kraft. Men redan under 2024 kommer kommuner börja ställa om. Den nya lagen har ännu inte presenterats men detta kommer att ske i år. Anledningen till omställningen är att den nuvarande socialtjänstlagen inte är helt uppdaterad sen 1980. Samhället har förändrats en hel del sedan dess, och socialtjänsten måste uppdateras. Bland annat blir befolkningen äldre och samverkan med hälso- och sjukvården förväntas öka, likaså blir antalet personer med demenssjukdom fler. Dessa båda förändringar kommer att leda till att anhöriga kommer behöva ökat stöd i framtiden. Något som har diskuterats är att bredda socialtjänstens uppsökande verksamhet, att samverka med andra huvudmän (exempelvis skolor och polis) på annat sätt än idag och att socialtjänsten kan komma att erbjuda nya öppna verksamheter. Detta enligt pressmeddelandet från Socialdepartementet.

Tycker du det är svårt att hålla dig uppdaterad själv?

Tar det mycket tid från dina andra arbetsuppgifter, eller hinner du kanske inte alls? Med våra expertverktyg får du omvärldsbevakningen serverad. Inom varje område har vi verktyg som hjälper dig hålla koll. Läs mer om Privacy Expert (dataskydd), Lön Expert, HR Expert, Skolledning Expert och Kompetensguiden.

Relaterade inlägg