HBTQI i förskola och skola

tjej som håller upp regnbågsflaggan mot himlen

Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i sig själva och inte utsättas för diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

HBTQI-personers skolgång kan i många fall präglas av diskriminering, trakasserier och kränkningar. För att förhindra detta ska alla förskolor och skolor löpande arbeta med aktiva åtgärder och se till att främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever. 

Läs mer i faktabladet "Motverka diskriminering i förskola och skola".

Förändringar som kan göra stor skillnad

För att skapa en trygg miljö för HBTQI-personer i förskolan och skolan finns det ett antal förändringar och åtgärder som ni kan ta till. Här kommer några exempel:

  • använd det pronomen och namn som barnet eller eleven vill
  • agera vid varje kränkning och säkerställ att det finns tydlig en policy nedskriven för att motverka kränkningar även för sexuell läggning och transpersoner.
  • inkludera HBTQI-personer i undervisningen
  • undvik att dela in grupper utifrån kön 
  • se till att det finns könsneutrala toaletter
  • hitta lösningar för ombyte i samband med idrott
  • se till att lärare och annan personal har kunskap om HBTQI-frågor.

Vad gäller vid ändring av juridiskt kön och betyg?

När en elev ändrar sitt juridiska kön kan det uppstå frågor från bland annat personalen kring hur det ska hanteras administrativt, exempelvis vid utlämning av betyg med ändrat personnummer. Vi har fått in ett antal frågor om detta till vår frågeservice i Skolledning Expert vilka har besvarats av våra experter.

Får vi göra namnbyten i våra system innan det är godkänt av Skatteverket?

Experten svarar: Vi förmodar att ni har följt processen och vet att det stämmer att eleven har ändrat eller är på väg att ändra sitt juridiska kön. Vi ser inga rättsliga problem med att byta namn i klasslistor, inloggningar och så vidare. 

Det kan vara bra att be om att vårdnadshavarna (om eleven inte är myndig) bekräftar elevens önskemål, och därefter ändras. Det är viktigt att eleven känner sig välkommen till skolan på sina villkor. Personnumret kommer ju inte att ändras förrän skatteverket har sagt sitt, och inte heller i övrigt kan det råda någon tvekan om vem eleven "är" i era system. 

Kan vi ta fram nya betyg till en före detta elev som har bytt personnummer vid en könskorrigering? 

Experten svarar: Skolverket gör bedömningen att reglerna om omprövning i förvaltningslagen gör det möjlighet att ändra identitetsuppgifter i slutbetyg för den som ändrat juridiskt kön. Förutsatt att ni har fått se bevis (personbevis eller liknande) på att personnumret bytts så kan ni skriva ut betyget med det nya personnumret istället. 

Relaterade inlägg