Vet du vad som gäller vid distansundervisning?

Distansundervisning är när eleven får undervisning på annan plats än där läraren befinner sig. Vanligast är att eleven tar till sig undervisningen i hemmet. Reglerna för distansundervisning regleras i 22 kap 26 §§ skollagen. En viktig regel för den här typen av undervisning är att det krävs beslut från Skolinspektionen innan distansundervisningen påbörjas.

Skolformer och ämnen där distansundervisning är tillåtet, och inte

Det är olika regler beroende på vilken typ av skolform som vill bedriva distansundervisning samt vilket ämne det rör sig om.

Reglerna gäller för 

  • grundskolan
  • anpassade grundskolan
  • specialskolan
  • gymnasieskolan 
  • anpassade gymnasieskolan. 

Reglerna gäller inte för 

  • högskolor och universitet 
  • förskolor och förskoleklass  (distansundervisning är aldrig tillåtet där). 

För grundskolan får distansundervisning användas i alla ämnen utom de praktisk-estetiska ämnena. Dessa är bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd. För gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan finns inga begränsningar.

Det kan också vara så att en elev behöver distansundervisning i vissa ämnen medan andra ämnen undervisas på plats (närundervisning) samt fjärrundervisning. Det innebär att det i samma utbildning kan förekomma flera olika undervisningsformer.

Vad är det för skillnad på distansundervisning och fjärrundervisning?

Distansundervisning är en interaktiv undervisning som sker med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Elever och lärare är separerade både i rum och tid. Det krävs inte att en lärare är fysiskt närvarande under undervisningen, men läraren måste ha regelbunden direktkontakt med eleverna. 

Fjärrundervisning är också en interaktiv undervisning med användning av teknik, men i detta fall är elever och lärare fysiskt åtskilda i rum men inte i tid. Det betyder att undervisningen sker “live”. Elever som deltar i fjärrundervisning måste vara i lokaler som skolenheten har tillgång till. Eleven har också rätt till att ha tillgång till en handledare i det rum där eleven befinner sig. Handledaren behöver inte vara i lokalen hela lektionen.

Godkännande från Skolinspektionen

Under åren 2020-2021 var det mer generöst med distansundervisning i och med pandemin. Men efter att alla tillfälliga regler slutat gälla är det återigen de regler som finns i skollagen som gäller. Det betyder att huvudmän och rektorer inte längre själva får bestämma om en elev ska få distansundervisning.

För att få bedriva distansundervisning krävs att huvudmannen fått ett godkännande av Skolinspektionen. Detta gäller även om det rör sig om särskilt stöd för en enskild elev. För att få ett godkännande krävs att det finns förutsättningar att bedriva distansundervisning av god kvalitet hos huvudmannen. Det krävs också att det finns tillräckligt elevunderlag för att bedriva en stabil verksamhet och det ska röra sig om en viss utbildning vid en viss skolenhet. 

Dessa regler gäller inte för fjärrundervisning. Då behövs enbart ett godkännande från Skolinspektionen om fjärrundervisning behövs på mer än 25% av undervisningstimmarna vid skolenheten. 

Frågor från våra användare

Varje dag kommer det in frågor till våra experter inom skoljuridik. Här kommer tre av de frågor och svar som har publicerats i verktyget Skolledning Expert.

Är det huvudman eller rektor som fattar beslut om distansutbildning?
Svar: Möjligheterna att bedriva distansutbildning är ganska begränsade, och regleras i 22 kap. skollagen. Bland annat krävs det att huvudmannen godkänns av Skolinspektionen för utförande av distansundervisning, 22 kap. 9 § skollagen. Eftersom det är huvudmannen som ska godkännas är det inte ett beslut som kan tas av rektor.

Kan en vårdnadshavare kräva att skolan ska bedriva distansundervisning?
Svar: Förutsättningarna för att få bedriva distansundervisning är i förhållande till elever att det finns en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik, om alla andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda eller bedöms olämpliga enligt 22 kap. 5 § skollagen. Är eleven inte utredd för detta så är det första steget. Det är inte upp till elever och vårdnadshavare att bestämma detta utan de måste i första hand medverka till de nödvändiga utredningar som ska göras. 

Är vi skyldiga att anordna distansundervisning när en elev ska vistas utomlands under en längre period?
Experten svarar: Skolplikten upphör vid längre utlandsvistelser, men någon exakt gräns är svår att ge. Många kommuner anger sex månader som en gräns. Om skolplikten inte upphört är det en stark grundregel att eleven ska delta i undervisningen på plats.

Distansundervisning kan en elev ha rätt till endast under mycket speciella omständigheter, 22 kap. 5 § skollagen. Dessutom måste skolan ansöka om godkännande hos Skolinspektionen, 22 kap. 9 § skollagen. Mer rimligt i ett fall som detta är att eleven går i skola i det land där hen vistas, det vill säga fullgör skolplikten på annat sätt.

Gillar du vad du läste?

En stor del av texten kommer från det digitala verktyget Skolledning Expert. Med verktyget blir det enkelt för dig som arbetar som rektor eller skolledare inom förskola och skola att hålla koll på lagar och regler. Till din hjälp har du handbokstexter, flertalet domar inom ämnet samt publicerade frågor som våra skoljurister har svarat på. Om du inte hittar svaret på din fråga så kan du själv ställa dina egna frågor direkt till våra jurister. Du får svar inom två arbetsdagar och tjänsten ingår när du köper verktyget. 

Relaterade inlägg