Vanliga frågor och svar om sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt är viktiga bestämmelser inom vård och omsorgen. Här kommer några av de vanligaste frågorna som brukar uppstå i samband med dessa.

När blir en journalanteckning allmän handling?

När en journalanteckning är klar (upprättad) är den en allmän handling. Om någon begär ut en journal eller journalutdrag som upprättats inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården gäller som vanligt att den ska lämnas ut om det inte finns hinder på grund av sekretess. 

Signeringen av en anteckning i journalen är viktig men signaturen avgör inte om en anteckning är att se som en allmän handling eller inte. Det som avgör detta är att journalanteckningen är klar (upprättad) - det vill säga att den är färdigställd för anteckning eller införing i journal.

Läs även blogginlägget: Sekretess och tystnadsplikt i vård och omsorg

Gäller sekretess mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst inom en förvaltning?

Huvudregeln är att det finns en sekretessgräns mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård eftersom dessa är olika verksamhetsgrenar. Det innebär att det behövs samtycke eller någon annan sekretessbrytande grund för att lämna ut uppgifter om brukare och patienter mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst, även när dessa finns inom samma förvaltning. Men det finns undantag från denna huvudregel för verksamheter såsom särskilda boenden, där socialtjänst och den kommunala hälso- och sjukvården är samordnad och integrerad i det dagliga arbetet. I exempelvis särskilda boenden får personal ta del av uppgifter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst som behövs i arbetet i den särskilda bostaden.  

Måste anställda skriva på en blankett för att tystnadsplikten ska vara giltig?

En blankett som skrivs under av personal innebär inte någon garanti för att bestämmelserna följs. Blanketten “skapar” inte tystnadsplikt, men däremot är en sådan blankett, som ibland kallas sekretessbevis, ett viktigt stöd för att personalen ska förstå hur viktig tystnadsplikten är. Beroende på hur en sådan blankett formuleras kan den också vara ett bevis på att arbetsgivaren har informerat om både bestämmelserna samt konsekvenserna av om dessa bestämmelser inte följs. Den kan även bevisa att arbetsgivaren informerat om att det finns bestämmelser i brottsbalken om brott mot tystnadsplikt.

Gäller tystnadsplikten även praktikanter?

Tystnadsplikten gäller anställda, vikarier, uppdragstagare som arbetar i verksamheten och även praktikanter om de utför eller deltar i arbete för förvaltningen. Utför praktikanten arbete som annars skulle ha utförts av någon annan inom förvaltningen är utgångspunkten att personen omfattas av sekretess. Däremot kan utgångspunkten vara att en studerande som endast är på besök i studiesyfte inte omfattas av sekretessbestämmelserna. Här får bedömning göras utifrån hur det ser ut i praktiken i det enskilda fallet.   

Gäller tystnadsplikten även efter det att den anställde har slutat på sin anställning?

Ja, bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt gäller även efter det att den anställde har slutat sin anställning. Har en person sekretess och tystnadsplikt så upphör detta aldrig att gälla.

Vill du läsa mer?

Om du arbetar inom vård och omsorg behöver du även känna till andra bestämmelser som gäller kring sekretess och tystnadsplikt. I Kompetensguiden kan du djupdyka i dessa ämnen, och minska risken för att du gör fel i din yrkesroll.

Relaterade inlägg