Vad gäller för friskvårdsbidrag?

I december är det många anställda som vill använda upp sitt friskvårdsbidrag, och i januari är det många som använder det nya årets bidrag för att köpa gymkort. Men vad är friskvårdsbidrag, och vilka regler gäller för att det ska vara skattefritt? 

Vad är friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag anses som en personalförmån. Ett friskvårdsbidrag är då den anställde betalar själv motionsavgiften och får, mot kvitto, ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg. Om arbetsgivaren betalar aktiviteten direkt till exempelvis ett gym, och den anställde inte själv gör ett utlägg, så ses det istället som en naturaförmån.

Vilka regler gäller för friskvårdsbidraget?

Fram till årsskiftet 2021/2022 hade Skatteverket en lista med aktiviteter som gav rätt till friskvårdsbidrag. Listan togs bort då den kunde tolkas som en fullständig lista över alla aktiviteter, vilket den inte var. Reglerna är dock oförändrade och det är fortfarande innehållet i aktiviteten som avgör om den kan bekostas med skattefritt friskvårdsbidrag eller ej. 

Det som gäller är:

  • Arbetsgivaren avgör om personalen ska bli erbjudna friskvårdsbidrag eller inte. Likaså hur friskvårdsbidraget får användas (inom ramarna för lagstiftning och praxis).
  • För att det ska räknas som ett skattefritt friskvårdsbidrag ska hela personalen bli erbjudna det på lika villkor. Skatteverket har i ett ställningstagande klargjort att en arbetsgivare får begränsa värdet av friskvård för deltids- och visstidsanställda. För dessa kategorier av medarbetare är det tillåtet att proportionera bidraget utifrån arbetstid. Huvudsaken är att förmånen erbjuds till alla, och den får inte utformas så att vissa grupper av anställda inte erbjuds den.
  • Bidraget ska användas för enklare aktivitet med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller syftar till att motverka ömhet och stelhet. Bidraget kan även användas för kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.
  • Friskvårdsaktiviteter som består av enstaka behandling utan inslag av motion ska ha ett ringa värde, maximalt 1 000 kronor för den enskilda aktiviteten.
  • Sjukvård och rehabiliteringsaktiviteter, medlemskap i förening, diplom eller liknande får inte ingå i det skattefria friskvårdsbidraget.
  • Den anställde får inte köpa eller hyra utrustning för friskvårdsbidraget. Undantag om utrustningen ingår i aktiviteten, till exempel lån av häst, ridhjälm, kanot, bowlingskor etc. Då kan det ingå i skattefriheten. Köp av enkla digitala tränings- och friskvårdsappar räknas också som skattefri friskvård.
  • För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt ska det vara av mindre värde. Enligt Skatteverket kan arbetsgivaren skattefritt kan ge friskvårdsbidrag på maximalt 5 000 kronor till sina anställda per person och år.

Ersättning ska betalas ut innevarande år - men undantag finns

Enligt Skatteverkets regler ska ett friskvårdsbidrag betalas ut för det kalenderår då kostnaden för tjänsten har betalats. Det innebär att ett köp som är gjort innevarande år också ska ersättas till den anställde innevarande år.

Skatteverket medger dock att undantag kan göras vid årsskiften. För friskvårdsaktiviteter som har köpts in av den anställde under november och december månad, och som på grund av arbetsgivarens lönerutiner inte har kunnat betalas ut före årsskiftet gäller följande regler:

  • Friskvårdsaktiviteter som har betalats av den anställde i november och december år 2023 kan ersättas av arbetsgivaren med friskvårdsbidrag för år 2024. Bidraget ska då också tas med i underlaget för 5 000-kronorsgränsen, eller arbetsgivarens egna maxbelopp, för år 2024. Friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr är skattepliktiga i sin helhet.
  • En friskvårdsaktivitet som är inköpt av den anställde år 2023 och betalas ut till den anställde i januari 2024, kan inte tillgodoräknas det skattefria bidraget för år 2023.

Som vanligt gäller också att friskvårdsbidrag inte kan användas retroaktivt. Ett bidrag som inte har utnyttjats under året kan inte kan flyttas med till nästkommande år.

Ladda ner faktablad: Skatteregler för julgåvor och julfester

Vill du veta mer om ämnet?

Har du fler frågor om friskvårdsbidrag, eller andra områden kopplade till lön och skatt? Svaren finns i Lön Expert! Med Lön Expert sparar du tid i arbetet med krångliga löne- och ersättningsberäkningar. Få svar på komplexa frågor, förenkla processer och gör rätt från början. Den digitala handboken finns skriven för både privat sektor och för kommunal.

Relaterade inlägg