Vad gäller vid utmätning av lön?

man vid skrivbord som tar sig för pannan och tittar ner i en pärm

När en arbetstagare har obetalda skulder kan Kronofogden besluta om löneutmätning. Arbetsgivaren ska då genom avdrag på arbetstagarens lön betala in ett utmätningsbelopp till Kronofogden, men arbetstagaren är samtidigt garanterad att få behålla ett förbehållsbelopp för att klara av sin försörjning.

Utmätningsbeloppet som dras från arbetstagarens lön får även inkludera: 

  • semesterlön och andra rörliga ersättningar som exempelvis övertidsersättning
  • den del av traktamente och ersättning för resa med egen bil i tjänsten som vid avdrag av preliminär skatt behandlas som lön

Avdraget görs från och med den första utbetalningen efter att beslutet har fattats. Arbetsgivaren har en skyldighet att verkställa Kronofogdens beslut och får inte lov att ge arbetstagaren uppskov med inbetalningar till Kronofogden.

Hur bestäms förbehållsbeloppet?

En löneutmätning föregås alltid av en löneförfrågan från Kronofogden som arbetsgivaren är skyldig att svara på. De uppgifter som arbetsgivaren lämnar används sedan av Kronofogden för att räkna ut det belopp som arbetstagaren har rätt att behålla vid en löneutmätning. I förbehållsbeloppet ingår boendekostnad och ett schablonbelopp som ska täcka vanliga levnadskostnader. Schablonbeloppet fastställs årligen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av regeringen.

För år 2024 gäller följande schablonbelopp per månad

  • 6 090 kronor för en ensamstående vuxen
  • 10 061 kronor för sammanlevande makar eller jämställda
  • 3 255 kronor för barn till och med 6 år
  • 3 906 kronor för barn 7 – 10 år
  • 4 558 kronor för barn 11 – 14 år

Från och med juni 2022 delas barn in i fyra ålderskategorier istället för tidigare två och normalbeloppen för barn i de äldre kategorierna höjs.

När Kronofogden har tagit beslut om utmätning så ska arbetsgivaren göra avdrag på lönen med det utmätningsbelopp som står i beslutet. Arbetsgivaren ska också följa Kronofogdens beslut om förbehållsbelopp, och säkerställa att det är undantaget från löneutmätningen.

Hur ska löneavdraget prioriteras? 

Om arbetsgivaren behöver göra fler löneavdrag och inkomsten inte räcker till allt ska avdragen göras i denna ordning: 

  1. preliminär A-skatt
  2. underhållsbidrag och underhållsstöd
  3. övriga fordringar.

Om det inte går att dra av hela beloppet ska Kronofogden meddelas så snart som möjligt. Om arbetsgivaren inte fullföljer ett beslut från Kronofogden kan hen i stället bli ålagd att betala det belopp som inte har dragits från arbetstagarens lön. En arbetsgivare som med avsikt eller av oaktsamhet inte betalar in beloppet till Kronofogden kan dessutom dömas till böter.

Vill du ställa dina egna frågor till våra experter inom lön och skatt? 
I kompetensstödet Lön Expert ingår möjligheten att ställa frågor till våra experter – med svar inom två arbetsdagar. Du får också tillgång till en frågebank med tidigare ställda frågor.
 

Relaterade inlägg