Hög tid att sätta det systematiska brandskyddsarbetet

Med tanke på vinterns alla högtider och alla levande ljus som brukar tändas kring dessa, är det en bra tid för att förebygga riskerna med brand.

Det systematiska brandskyddsarbetet är reglerat i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) och handlar om att varje fastighetsägare och verksamhetsutövare ska ha ordning på sitt brandskydd. De krav som ställs på arbetet och dokumentation är beroende av byggnadens eller den hyrda lokalens storlek och komplexitet. Det finns inga formkrav hur det systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas, utan den som ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete får själv välja hur denne vill dokumentera arbetet. 

För fastighetsägaren är det lämpligt att fördela sitt brandskyddsarbete med hyresgästen i ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder. Säkerställ att ni fördelar vem som ansvarar för vad.
För verksamhetsutövaren är en bra utgångspunkt att börja med brandskyddspolicyn. Har ni ingen är det hög tid att skriva ner en. Samla den grupp som ska jobba med dessa frågor och utse en brandskyddsansvarig. Denna person har ansvar för brandskyddet och dokumentation.

Behöver du en brandskyddspolicy? I Handling finns det en färdig policy, samt 900 andra dokumentmallar, redo att ladda ner. 

Sätt rutiner

Den brandskyddsansvarige ska tillsammans med sin grupp sätta upp rutiner för

  • information/genomgång av brandskyddet i verksamheten
  • uppföljning av brandskyddsarbetet
  • revidering av fastighetens/lokalens brandskyddsdokument.

Ansvarsfördelningen av brandskyddet kan fördelas på olika personer beroende på storleken av byggnaden.

När detta är gjort är brandskyddsarbetet på plats! Därefter ska det systematiska brandskyddsarbetet fortsätta och revideras enligt den plan som sätts i dokumenten.

Relaterade inlägg