Lär dig mer om de nya bestämmelserna om välfärdsteknik

Från och med den 1 mars 2024 började nya bestämmelser om möjligheter att använda välfärdsteknik i viss omsorg att gälla. Den nya bestämmelsen hittas i 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen (SoL). Enligt denna bestämmelse får digital teknik användas i särskilda boenden och biståndsbedömda trygghetsboenden för äldre samt i hemtjänst. Observera att det inte enbart är hemtjänst för äldre, utan det är för alla som får hemtjänst oavsett ålder. 

Några exempel på välfärdsteknik är

 • tekniska verktyg
 • system och programvaror som finns digitalt, exempelvis trygghetslarm med GPS-funktion 
 • läkemedelsrobotar
 • digitala lås
 • kamera för tillsyn i någons hem. 

Dessa exempel är hämtade ur prop. 2022/23:131 Välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Vad är skillnaden på välfärdsteknik och tekniska hjälpmedel?

Vad som är välfärdsteknik och vad som är ett hjälpmedel är inte helt tydligt. Det finns inte någon klar juridisk gräns om vad som är vad. Däremot har Socialstyrelsen definierat begreppen.

Socialstyrelsens definition på välfärdsteknik är “digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.
Socialstyrelsens definition på hjälpmedel är “en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning”.

Vissa produkter kan ges som välfärdsteknik enligt SoL – andra produkter som hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En kommun kan också besluta om digital teknik som en del av bostadsanpassningsbidrag, exempelvis spisvakt eller automatiska dörröppnare. 

För vilken teknik gäller de nya reglerna?

Den nya bestämmelsen i SoL är endast tillämplig för välfärdsteknik som används utanför kroppen, till exempel i skosulor eller i en klocka. För tekniker som exempelvis peacemaker eller cochleaimplantat gäller andra bestämmelser. 

Kompletterande krav för hur ni får behandla personuppgifter vid användning av välfärdsteknik

Bestämmelsen i SoL kompletteras med nya bestämmelser om behandling av personuppgifter när viss välfärdsteknik används. Dessa kompletteringar finns i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. 

En bestämmelse, 9 § lagen om behandling av personuppgifter, gäller när välfärdstekniken har funktionerna monitorering (att brukaren kan uppfattas visuellt, exempelvis genom tillsyn via en kamera) i sensorering (att brukarens rörelser eller massa samlas in, exempelvis via rörelsedetektor eller larmmatta) och positionering (att det registreras var brukaren befinner sig, exempelvis användning av GPS-klocka).

I den nya bestämmelsen finns en påminnelse om att endast de uppgifter som är nödvändiga får behandlas samt att uppgifter inte får sparas längre än nödvändigt. De juridiska begreppen för detta är uppgiftsminimering och lagringsbegränsning.

Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten kompletteras också med krav på ett så kallat integritetshöjande samtycke. Detta innebär ett lagstadgat krav på samtycke från brukaren till behandling av personuppgifterna och att det även ska finnas samtycker från närstående som sammanbor om även dennes personuppgifter behandlas.

Användning av välfärdsteknik kräver samtycke

Genom de nya bestämmelserna förtydligas att det ska finnas samtycke till både användningen av välfärdstekniken och till behandlingen av personuppgifter. 

Sammanfattningsvis gäller att brukaren ska 

 • ha samtyckt till användandet av tekniken
 • ha samtyckt till behandlingen av personuppgifter
 • förstå vad tekniken går ut på.
 • vara informerade om vad behandling av personuppgifter avser.

Det är även krav på att 

 • samtycket måste ges frivilligt
 • välfärdstekniken ska innebära att en skälig levnadsnivå uppfylls.

Bestämmelsen om krav på samtycke till behandling av personuppgifter gäller både brukare och om det finns närstående sammanboende vars personuppgifter också behandlas. 

Det är viktigt att ni dokumenterar vad samtycket gäller och vilken information som har lämnats. Tänk på att brukaren också alltid har har rätt att återkalla sitt samtycke. Även detta måste ni informera brukaren om.

Om brukaren inte samtycker till att viss välfärdsteknik används ansvarar socialtjänsten för att istället erbjuda annan utformning som krävs för att brukaren ska få en skälig levnadsnivå. 

Skärpta krav för behörighetskontroll vid all automatisering

Enligt en ny bestämmelse, 10 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, förtydligas också krav på behörighetskontroll när det gäller all automatiserad behandling av personuppgifter. 

Vill du lära dig mer?

I faktabladet "Få koll på välfärdsteknik i äldreomsorg och hemtjänst" fördjupar vi oss mer kring ämnet, där du får mer information du behöver hålla koll på.

Du kan se webbinariet om de nya bestämmelserna i välfärdsteknik i efterhand. Detta spelades in den 6 mars 2024.

På bloggen och på vår kunskapssida hittar du mer information om GDPR och hur du kan arbeta för att skydda personuppgifter.

 

Relaterade inlägg