Minska riskerna för hot och våld i fyra steg

Vissa yrken och situationer är mer utsatta för hot och våld än andra. Oavsett om risken är stor eller liten ska arbetsplatser utformas för att förebygga riskerna så långt det är möjligt. Men, hur gör ni? Här kommer ett förslag som bygger på SAM-hjulet. Du kan även läsa mer om ämnet i faktabladet "Systematiskt arbetsmiljöarbete för ett hållbart arbetsliv".

1) Undersök vilka risker som finns

Arbetsgivaren ska undersöka risker för hot och våld i arbetsmiljön tillsammans med skyddsombud och medarbetare. 

Gå igenom arbetsuppgifter, risker och andra faktorer kopplat till dessa som kan öka risken för hot och våld inom arbetet. För att närmare kunna landa i vilka risker ni har kan ni

 • analysera sjukfrånvarostatistik, tillbud och tillbudsrapporter med koppling till hot och våld
 • diskutera vad som framkommer i medarbetarundersökningar och i utvecklingssamtal kopplat till hot och våld
 • se om det finns några rapporter från skyddsombud kopplat till hot och våld
 • höra om det finns något som medarbetarna på arbetsplatsen har sett eller reflekterat över kopplat till hot och våld
 • analyserar resultatet av skyddsronderna
 • trygghetsvandra (detta är vanligast inom förskolor och skolor, men kan även appliceras på andra verksamheter)
 • fångar upp eventuella dialoger på arbetsplatsträffar kopplat till hot och våld.

2) Gör en riskbedömning 

Utifrån det som kommit fram i undersökningsarbetet genomförs en riskbedömning tillsammans med skyddsombud och medarbetare. Riskbedömningen är en sammanvägning av sannolikheten att de situationer ni kommit fram till i undersökningen kommer att inträffa på arbetsplatsen och allvarlighetsgraden i om det skulle hända. Exempelvis kan risken för rån ha en låg sannolikhetsgrad, men en hög allvarlighetsgrad, medan risken för strömavbrott har en hög sannolikhetsgrad medan allvarlighetsgraden (kan vara) lägre.

3) Gör en handlingsplan för att åtgärda riskerna

Handlingsplanen ska innehålla aktiviteter för hur de konstaterade riskerna ska åtgärdas. Syftet med planen är att minska risken för att medarbetare drabbas av ohälsa på grund av hot och våld. Det ska framgå vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs och när dessa ska följas upp. 

Det ska även finnas särskilda rutiner för hur medarbetarna ska agera vid en krissituation. Om en medarbetare vet vad hen ska göra i situationer som innehåller hot- eller våld blir det enklare, än om hen måste hitta på något i stundens hetta. Den som drabbas ska snabbt både kunna kalla på - och få hjälp. 

Rutinerna ska vara kända för alla på arbetsplatsen och det ska vara lätt att ta fram telefonnummer till företagshälsa, sjukvård, polis, chefer och anhöriga vid behov. En medarbetare som har blivit utsatt för hot eller våld har rätt till stöd och hjälp. 

Här är några faktorer som kan öka riskerna för hot och våld, och som därför är extra viktiga att undersöka och åtgärda i den fysiska arbetsmiljön

 • ensamarbete
 • inredning och utrustning
 • lokalernas utformning
 • miljön utanför lokalerna
 • tillgänglighet i lokalerna
 • tillgänglighet till- och funktionalitet på larm och andra tekniska hjälpmedel
 • tillträde till lokalerna
 • öppettider.

Tänk på att där det krävs ett elektroniskt larm för att bevara säkerheten, ska det även finnas rutiner för att larmet testas och att medarbetarna tränar på vad de ska göra om larmet går igång.

Det blir tyvärr även allt vanligare att medarbetare som arbetar i kontaktyrken, exempelvis med myndighetsutövning samt med klientnära arbeten, blir utsatta för hot och hat på internet. Det är viktigt att det finns upprättade, kända rutiner även för denna typ av hot.

I den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bör ni särskilt se över

 • om det är hög arbetsbelastning 
 • om arbetet sker under tidspress
 • hur organiseringen av arbetet ser ut.

4) Följ upp om åtgärderna i handlingsplanen gav önskad effekt

När ni har åtgärdat riskerna ska ni följa upp och kontrollera att åtgärderna fungerar som planerat, eller om ni behöver lägga till eller justera något kring åtgärderna i handlingsplanen. 

5) För tydlighetens skull - repetera

Börja om på steg 1 igen, och gör detta regelbundet. På så vis minskar ni riskerna samtidigt som ni har goda förutsättningar för att hitta nya. Ni håller er även uppdaterade kring hur ni ska agera.

Mer stöd finns i HR Expert

Vill du läsa mer om systematiskt arbetsmiljöarbete eller annat område som är viktigt för dig som arbetar med HR-frågor? I HR Expert finns det mer information. Förutom det så är HR Expert även ett kompetensstöd inom arbetsrätt och du får möjlighet att ställa just din fråga till våra experter – med svar inom två arbetsdagar!

Relaterade inlägg