Har du koll på reglerna om sjuklön och sjukfrånvaro?

Vilket ansvar har du som arbetsgivare och vad behöver arbetstagaren själv ta ansvar för? Vi har samlat ett antal vanligt förekommande frågor ur Lön Experts frågeservice. Som användare har du möjlighet att ställa din specifika fråga till våra lön- och skatteexperter, med svar inom två arbetsdagar! 

Är en arbetstagares sjukfrånvaro semesterlönegrundande när ett förstadagsintyg inte har lämnats in?

Ett så kallat förstadagsintyg innebär att en anställd ska uppvisa ett sjukintyg till sin arbetsgivare redan från den första sjukskrivningsdagen. Arbetsgivaren kan med stöd i sjuklönelagen § 10a begära ett läkarintyg från första sjukdagen om det finns särskilda skäl, som exempelvis upprepad korttidsfrånvaro. En begäran om förstadagsintyg ska vara skriftlig och får gälla i högst ett år. Om arbetstagaren har informerats om sin skyldighet att lämna förstadagsintyg och detta inte följs, så har arbetstagaren ingen rätt till sjuklön. Om den anställde inte uppvisar ett läkarintyg som styrker att hen är arbetsoförmögen så är frånvaron att betrakta som olovlig och inte semesterlönegrundande. Ett undantag kan dock vara då arbetstagaren har varit förhindrad att uppvisa förstadagsintyg, till exempel på grund av en akut sjukdom eller en operation.

Vill du fördjupa dig ännu mer om ämnet? I faktabladet "Sjuklön och sjukfrånvaro" kan du läsa mer. 

Ska två karensavdrag göras för en anställd som blir sjuk vid 2 tillfällen samma månad, men med ca 2 veckors mellanrum? 

Ja, det blir 2 karensavdrag. Det är bara om återinsjuknandet sker inom 5 dagar som sjukperioderna slås ihop. Det får alltså bara vara 4 dagar mellan den sista dagen i den första sjukperioden och första sjukdagen i den andra sjukperioden, för att det inte ska bli ett nytt karensavdrag. 

Ska karensavdraget beräknas på rörliga delar som exempelvis OB och beredskap?

Karensavdraget motsvarar 20 procent av den sjuklön som medarbetaren får en genomsnittlig vecka när hen är sjuk. Om det för arbetstagaren utges rörliga lönedelar som ingår i sjuklöneunderlaget, så kommer dessa att ingå som underlag till beräkningen av även karensavdraget.

Ska en ny sjuklöneperiod börja om Försäkringskassan avslår en arbetstagares ansökan om sjukpenning?

Om Försäkringskassan nekar en arbetstagare sjukpenning efter sjuklöneperioden gör de bedömningen att arbetstagarens arbetsförmåga inte är nedsatt. Under sådana förhållanden föreligger ingen skyldighet för arbetsgivaren att utge någon ersättning till arbetstagaren om hen inte utför något arbete. 

Relaterade inlägg