Förebyggande arbete i fokus när socialtjänsten genomgår omställning

Glad vårdgivare och glad vårdtagare i ett härligt möte

I utredningen Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47) föreslås att socialtjänstlagen (2001:453)) ska ersättas av en ny socialtjänstlag. Den nya socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Vilka blir förändringarna?

Omställningen med anledning av den nya socialtjänstlagen är omfattande. Den nya socialtjänstlagen kommer att innehålla flera olika förändringar och förtydligande jämfört med nuvarande lagstiftning. 
Enligt de föreslagna nya bestämmelserna ska socialtjänsten bland annat:

 • främja jämlikheten och skapa jämställda levnadsvillkor hos befolkningen
 • underlätta för öppna insatser och göra de mer tillgängliga
 • bygga på evidens och kunskap som kan leda till högre kvalitet
 • fokusera på det förebyggande arbetet och förebyggande insatser
 • möjliggöra att vissa insatser kan ges utan behovsprövning. 

Förebyggande arbete står i fokus i nya SoL

I utredningarna om nya socialtjänstlagen finns det ett tydligt fokus på förebyggande arbete genom att stärka det förebyggande perspektivet i äldreomsorgen. För äldreomsorgen kan det förebyggande arbetet handla om insatser som stärker och bibehåller den fysiska förmågan. Det kan även handla om insatser som ökar välbefinnande och minskar psykisk ohälsa. 

För att möta växande behov inom äldreomsorgen och säkra kvaliteten har det sedan länge gjorts satsningar när det gäller personalen, men under senare år görs även satsningar på välfärdsteknik och förebyggande arbete.

Förebyggande arbete är därför centralt i omställningen i samband med ny socialtjänstlag, där det görs stora ekonomiska satsningar för omställningsarbetet. För år 2024 har det även avsatts medel i budgeten till bland annat hälsofrämjande insatser, arbete för att motverka ensamhet och kommunernas arbete med uppsökande hälsosamtal med äldre personer. 

Förebyggande arbete i äldreomsorgen

Socialtjänstens förebyggande arbete för äldre personer behöver ofta genomföras tillsammans med regionen. Det kan exempelvis vara när det gäller fallprevention där hälso- och sjukvården har en central roll. Ett annat exempel på förebyggande arbete där samarbete ofta behövs med regionen är äldresamtal eller hälsosamtal. 

I olika utredningar och i Socialstyrelsens "Vägledning för att förhindra ofrivillig ensamhet bland äldre personer" finns fler exempel på metoder och åtgärder för förebyggande arbete för äldre:

 • hälsosamtal/äldresamtal
 • stöd för äldre personer att komma till aktiviteter
 • social aktivitet på recept
 • skapande av mötesplatser
 • samarbete mellan region och kommun
 • rehabiliteringsplan
 • att hemtjänsten hämtar moment från boendestöd och blir mer aktiverande
 • arbeta med motiverande samtal
 • erbjuda besök av volontärer
 • stimulera till besök på närområdets träffpunkt
 • delaktighet i göromål på det särskilda boendet.

Förebyggande arbete som social investering

Social investering är inget nytt begrepp, men det används alltmer i samband med förebyggande arbete. Med social investering menas att förebyggande och tidiga insatser kan minska framtidens behov av akut hjälp och insatser så att resurserna kan användas mer effektivt. Det ska vara möjligt att följa upp, utvärdera och ekonomiskt beräkna sociala investeringar. 

Ett sätt att värdera eventuell ekonomisk vinst med förebyggande arbete är att uppskatta de kostnader som kan förväntas uppstå om det förebyggande arbetet inte görs. Det kan exempelvis gälla fallprevention. Om förebyggande arbete i form av fallprevention genomförs kan det minska kostnaderna för både kommun och region. Ett annat tänkbart exempel på social investering som kan leda till att fler äldre personer kan och vill bo kvar hemma är aktiviteter och satsningar på social samvaro som komplement till andra insatser. 

Kompetensguiden kommer hjälpa dig med omställningen

Vi på Visma Draftit kommer givetvis att bevaka området och hålla dig uppdaterad på vad som händer. I Kompetensguiden kommer du att kunna läsa om förändringar som rör äldreomsorgen, funktionsnedsättning och LSS. För att inte missa viktig information kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Du som redan är kund kan i Kompetensguidens artikel läsa mer om förebyggande arbete. Under hösten kommer Kompetensguiden erbjuda föreläsningar, webbinarium och viktig information om omställningsarbetet och nya socialtjänstlagen till sina användare. Är du inte kund? Boka demo för att få veta mer om hur du kan få hjälp med omställningen.

Relaterade inlägg