Fler kan ta ut föräldraledighet från 1 juli 2024

Idag kan föräldrar föra över föräldrapenning till sambo, särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet samt blivande adoptivföräldrar. Men med de nya bestämmelserna kan föräldrar även föra över föräldrapenningdagar till någon annan som är försäkrad för föräldrapenning. Det innebär att även medarbetare som inte har egna barn kan komma att ansöka om föräldraledighet, för att exempelvis vara föräldralediga till vänner eller andra släktingars barn.

“Försäkrad för föräldrapenning” innebär att personen måste

  • avstå från att arbeta, söka arbete eller studera för att ta hand om ditt barn
  • vara försäkrad i Sverige.

Antalet dagar som får överlåtas är begränsade

Det är bara de eller den som har vårdnad om barnet som kan föra över dagar, och väljer även givetvis till vem eller vilka. Föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn ska kunna överlåta 45 dagar med föräldrapenning. Den förälder som har ensam vårdnad om ett barn ska kunna överlåta 90 dagar med föräldrapenning till en annan försäkrad. 

Det är även den eller de som är vårdnadshavare som väljer om det är dagar på sjukpenningnivå som ska föras över eller om det är dagar på lägstanivå. Vid lägstanivå ersätts personen med 180 kronor om dagen (före skatt) för att vara ledig med barnet. Om dagarna istället är på sjukpenningnivå beräknas ersättningen på mottagarens SGI (sjukpenninggrundande inkomst). 

Vilka regler gäller?

En arbetstagare som har fått rätt till föräldrapenning genom en överlåtelse har rätt till ledighet från sin anställning under motsvarande tid då hen får ersättning från Försäkringskassan. 

Rätten till ledighet med beviljad överlåten föräldrapenning gäller i den omfattning som arbetstagaren tar ut föräldrapenning. Föräldrapenning kan tas ut som hel (100 procent), tre fjärdedels (75 procent), halv (50 procent), en fjärdedels (25 procent) eller en åttondels ersättning (12,5 procent).

Det är samma regler för arbetsgivaren som gäller i dessa nya fallen, som vid annan föräldraledighet, nämligen att

  • en ansökan om föräldraledighet ska göras två månader innan föräldraledighetens början (13 § föräldraledighetslagen)
  • det finns en begränsning om max tre ledighetsperioder per år (10 § föräldraledighetslagen)
  • personen har rätt att avbryta föräldraledigheten (15 § föräldraledighetslagen)
  • ledigheten är semesterlönegrundande i 120 dagar per barn som de överlåtande dagarna avser (17 a § semesterlagen). Det betyder att den som är ledig enligt de nya reglerna (dvs genom att de har fått föräldrapenning överlåten till sig) tjänar in semester i 120 dagar under föräldraledigheten. Det gäller alltså även för den som är föräldraledig för någon annans barn.

Är ni bundna av kollektivavtal bör du som arbetsgivare även kontrollera om det finns andra bestämmelser. Inom vissa avtalsområden kan det exempelvis vara reglerat att en ledighetsansökan om föräldraledighet ska

  • göras tre månader innan föräldraledigheten
  • lämnas in senast den 1 april om den sker i anslutning till semesterperioden.

Det blir även fler dubbeldagar att ta ut 

Den nya bestämmelsen innebär också att de så kallade dubbeldagarna utökas, från tidigare 30 dagar till 60 dagar. En dubbeldag innebär att två försäkrade tar ut varsin föräldraledighetsdag (en dag/vuxen) för att få en dag då båda är lediga med barnet.
Även dagar som har förts över till en annan försäkrad kan användas som dubbeldagar. Det är alltså inte enbart föräldrar/vårdnadshavare som kan ta ut dubbeldagar.

Perioden för hur länge dubbeldagarna kan nyttjas förlängs också. Nu kan en dubbeldag tas ut till dess att barnet är 15 månader, istället för 12 månader som tidigare har gällt som gräns.

Bra att känna till om dubbeldagar:

  • Den enskilde föräldern kan från och med den 1 juli i år kontrollera om hur många dubbeldagar som finns för barnet. Detta görs via Försäkringskassans e-tjänst ”Min föräldrapenning”.
  • I de fall föräldern har barn födda före den 1 april 2023 kommer föräldern inte få ta del av några nya dubbeldagar, eftersom barnet då har hunnit bli 15 månader innan den 1 juli 2024. 

 

Relaterade inlägg