Ett år efter “Nya LAS” - vad har hänt?

Den 1 oktober 2022 var en dag som många inom den arbetsrättsliga sfären väntat länge på. Det var första dagen då det nya regelverket för LAS skulle börja tillämpas. Det innebar också att nya rättsfall skulle börja etablera ny praxis.

Men, har den nya lagstiftningen fått någon effekt ett år senare? Blev det enklare att säga upp på grund av personliga skäl vid misskötsamhet och ställer arbetsgivarna tuffare krav på sin personal? Vågar fler arbetsgivare processa och driva ärenden till tvist? I denna spaning om turerna det senaste året får du en överblicksbild om vad som hänt sedan “nya LAS” trätt i kraft.

Regelverk som behöver tolkningshjälp

Vi kan konstatera att tillämpningen av den nya anställningsformen särskild visstidsanställning (SÄVA) inte är helt enkel och väcker många funderingar hos HR och arbetsgivarna. Tillämpningen av uthyrningslagen är också ett rättsområde som känns oklart för en del.

Det som vi märker är den mer frekventa användningen av de utökade undantag från turordningsreglerna som numera gäller, då uppsägningar på grund av arbetsbrist börjat öka. 

Den nya undantagsordningen används också mer frekvent vid överenskommelser där en arbetstagare inte stängs av från a-kassan då man träffar en överenskommelse om anställningens upphörande när arbetsgivaren tagit initiativ till att avsluta anställningen.

Konverteringsregler i offentlig sektor

Inom offentlig sektor noteras att det är konverteringsreglerna och de nya reglerna kring AVA/SÄVA som är de enskilt största frågorna man har funderingar kring gällande förändringarna i nya LAS. En möjlig utveckling av konverteringsreglerna är att arbetsgivarna tvingas konvertera så många medarbetare att övriga företrädesrätter i praktiken kommer att slås ut. 

Timanställda minskar bland annat som en följd av att heltid ska vara norm numera och att nya sätt att organisera bemanningen med hjälp av en bemanningspool utvecklas runt om i landet. Det som annars sysselsätter arbetsgivarna i offentlig sektor mest ur ett arbetsrättsligt perspektiv är dock kollektivavtalsförändringarna gällande dygnsvila. Något som inte är kopplat till förändringarna i LAS dock utan har sitt ursprung att kollektivavtalet inte var förenligt med EU:s arbetstidsdirektiv.

Nya rättsfall i AD

Än så länge har det inte kommit några revolutionerande rättsfall som förändrat det arbetsrättsliga ramverket radikalt. Det är först senare i höst som rättsfall kopplade till ändringarna i LAS kommer att komma upp i Arbetsdomstolen. När dessa är prövade återkommer vi givetvis.

Vill du veta mer?

I faktabladet Genomgång av förändringarna i LAS (reviderad 2023) sammanfattade vi förra året alla ändringar som skulle komma att träda i kraft. Efter revideringen är faktabladet skrivet utifrån gällande lagstiftning. Där kan du läsa mer i detalj kring alla förändringar som den förändrade lagstiftningen faktiskt innebär för dig som arbetar med HR i praktiken. 

Relaterade inlägg