Varför ska vård- och omsorgsverksamheter arbeta med genomförandeplaner?

kvinna som tittar in i kameran, en hand på sidan av ansiktet, en laptop syns i nederkant av bilden

Genomförandeplaner är en viktig och central del i vård- och omsorgsarbetet. För att en säker och trygg vård ska upprätthållas krävs det tydliga mål. Dessa ska dokumenteras i en genomförandeplan tillsammans med brukaren eller anhöriga. En genomförandeplan bygger på respekten för enskilda personers bestämmanderätt och integritet. Den är till för att ge en tydlig överblick för den enskilde hur genomförandet ska gå till efter beslutad insats. 

Syftet med genomförandeplaner i vård- och omsorgsverksamheter är: 

● Tydligt beskriva hur aktiviteter ska genomföras

● Tydligt beskriva för brukare och personal vad som ska göras 

● Göra det tydligt för brukare och personal vem som ska göra, när och hur 

● Skapa en tydlig struktur för uppföljningen av beslutad insats och aktiviteter

I både lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) är en viktig del brukarens egen inställning och delaktikteget över de insatser som ges. Brukarens delaktighet i en genomförandeplan är därför grunden. En genomförandeplan kan användas vid olika tillfällen, till exempel i samband med pågående insatser eller vid åtgärder men också vid uppföljning och utvärdering. 

Vad är en genomförandeplan och vad ska den innehålla? 

Hur en insats ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan. Den ska upprättas tillsammans med brukaren eller anhöriga och den ska ta hänsyn till brukarens självbestämmanderätt. En genomförandeplan är i första hand till för att brukaren ska få det stöd och uppnå de mål som beslutet innebär. Men en genomförandeplan är också mycket nyttig för personalen och kan fungera som ett stöd för hur personalen bör utföra sitt arbete. 

En genomförandeplan ska därför innehålla: 

● Vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt nämndens beslut

● Om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren 

● Vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje aktivitet

● När och hur olika aktiviteter ska genomföras 

● Hur utföraren ska samverka med nämnden, andra utförare eller andra huvudmän 

● Om brukaren deltagit i planeringen och isåfall vilken hänsyn som tagits till hens synpunkter och önskemål 

● När och hur planen ska följas upp

 

Glöm inte heller att anmäla dig till vårt kostnadsfria webbinarium om just genomförandeplaner den 11 maj kl. 09.30-10.20.

Kanske behöver alla inom verksamheten friska upp sina minnen om genomförandeplaner och dess centrala del i en fungerande vård- och omsorgsverksamhet? Kompetensguiden hjälper er med detta.

Genomförandeplaner är ett viktigt verktyg för att planera och beskriva 

Att arbeta med genomförandeplaner är ett utmärkt tillvägagångssätt för att planera och beskriva genomförande av insatser och bidrar till en bättre och säkrare uppföljning. Att ha all dokumentation samlad kring utförandet i en och samma plan bidrar till en struktur och en säkrare vård. Den är till stor hjälp för utföraren men också för den beställande nämnden som då kan följa upp och utvärdera insatsen. Inte minst är den till stor hjälp för brukaren och dennes rättighet till självbestämmande.

Tydlig struktur genererar en tryggare vård 

Det finns mycket att tänka på när man ska utföra en genomförandeplan. Det är därför viktigt att ha tydliga rutiner och processer för detta inom din verksamhet. En bra planering föder ett bättre samarbete mellan utförare, beställande nämnd och verksamhet. En genomförandeplan är en viktig och central del i vård- och omsorgsarbetet samt uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Håll därför planen och verkligheten nära varandra och låt den enskilde delta i planeringen av genomförandeplanen. Tydlig struktur och tydliga processer genererar i en tryggare och säkrare vård för patienter och brukare. 

Lär dig mer om genomförandeplaner med oss! 

Det är viktigt att personalen inom vård- och omsorgsverksamheter har kunskaper och erfarenhet om hur genomförandeplaner går till i praktiken. I Kompetensguiden finns e-learningkurser, webbinar och annan brukbar information och utbildning kring ämnet genomförandeplaner. All nödvändig och relevant information om ämnet finns samlat som ett utbildningspaket för dig och din personal. Alla i personalen får ett kursintyg efter avslutad utbildning och du som arbetsgivare får en tydlig överblick av personalens kunskaper.