Förändringar i skollagen 2023

flicka som pysslar med planeter

I början av året kommer några förändringar att ske i skollagen, bland annat gällande rektorns beslut om att en elev ska gå om en årskurs samt högre krav vid pedagogisk omsorg.

 

Ändringar från 1 januari 2023

Tillfälligt sänkt avgift för prövning tas bort

Avgiften som huvudmannen får ta ut vid en prövning för elever som har gått ut gymnasiet med ett examensbevis från 2020 eller 2021 har sänkts tillfälligt. Den tillfälligt sänkta avgiften kommer att tas bort, vilket innebär att avgiften inte får vara högre än 500 kr. 

Rektors beslut om att en elev ska gå om en årskurs

En ny bestämmelse införs i skollagen där rektorn får besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs.

Finns det synnerliga skäl för att eleven ska gå om kan rektorn fatta beslutet utan medgivande från vårdnadshavarna, annars måste de också godkänna beslutet. Det är viktigt att göra det som anses vara det mest lämpliga i förhållande till elevens utveckling och situation. Beslutet kan fattas löpande under ett läsår och får inte delegeras till någon annan. 

Högre kvalitetskrav vid pedagogisk omsorg

En enskild huvudman som ska bedriva pedagogisk omsorg måste få ett godkännande från kommunen. Vid verksamhet i en bostad där personer som är 15 år eller äldre är folkbokförda ska dessa visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för att verksamheten ska godkännas.

Personalen ska ges möjlighet att få kompetensutveckling. Utöver detta ska huvudmannen planera, följa upp och utveckla verksamheten systematiskt, vilket också ska dokumenteras. Huvudmannen ska förbereda barnen för fortsatt lärande och utbildning samt ge särskilt stöd där det finns behov.

Validering inom den kommunala vuxenutbildningen

Ändringarna för valideringen inom den kommunala vuxenutbildningen syftar till att bättre tillgodose behoven på arbetsmarknaden. Detta innebär att: 

  • Hemkommunen är skyldig att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom skolformen erbjuds en inledande kartläggning.
  • Huvudmannen ska se till att en elev som behöver validering erbjuds det. Förutsatt att valideringen görs inom ramen för en eller flera kurser som bekostas av elevens hemkommun. 

Regeringen har beslutat om en ny valideringsförordning, som ska skapa en gemensam förståelse och enhetlighet för validering inom hela utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

 

Ändringar från 2 januari 2023

Ändrade bestämmelser för konfessionell inriktning

Konfessionella, det vill säga religiösa, fristående förskolor, skolor och fritidshem ska kontrolleras hårdare. I samband med detta införs nya definitioner av begreppen konfessionellt inslag och konfessionell inriktning i skollagen. 

Att den konfessionella inriktningen inte får vara en del av undervisningen, gäller sedan tidigare. Framöver måste huvudmannen: 

  • Få ett godkännande för den konfessionella inriktningen
  • Informera vårdnadshavare och elever, så att de kan välja om de vill delta eller inte i konfessionella inslag
  • Erbjuda likvärdiga aktiviteter för de som inte vill delta

Hur ska jag tolka lagändringarna?

Det är inte alltid lätt att veta hur alla nya lagändringar ska tolkas och hur de påverkar just din yrkesvardag. Med ett sökbart kompetensstöd inom skoljuridik kan du på ett enkelt sätt navigera genom de tungrodda frågorna.